News Tigrinya

ፕረሲደንት ኢሰያስን ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢን  ዝተፈረመ ውዕልን ገለ ርኡይ  ጽልዋታቱን

ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 09 ሓምለ 2018
ቀዳማይ ሚንስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ  ታሪኻዊን፣ ዕዉትን  ናይ ክልተ ማዓልቲ ምብጻሕ ናብ ኤርትራ ዘካያዶ፣ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ዝፈረምዎ ብሓሙሽተ ኣዕኑድ ዝተነጸረ ናይ ሰላምን ሕውነትን ውዕል ብምፍራም ተዛዚሙ።

ሚንስተር ናይ ዜና፣ ኣቶ የማን ገብረመስቀል  ዘውጾ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ እዚ ናይ ሓባር ኣዋጅ ከም ዝስዕብ ይገልጽ፥
i)  ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝጸነሐ ናይ ኩናት ሃዋሁ  ናብ መወዳእትኡ በጺሑ፣ ናብ ሓዲሽ ዘመን ሰላምን ሕውነትን ኣምሪሑ፤
ii) ክልቲኤን ሃገራት ንጥቡቕ ምትሕብባር  ኣብ ፖለቲካ፣ ቁጠባ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላዊን፣ ጸጥታውን ንምስራት ክሰርሓ እየን፤
 iii) ኣብ ትራንስፖርት፣ ንግዲን ቴለኮምኒኬሽን ምትእስሳር ክቕጽል፤ ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳርን ንጥፈታትን ንጥፈታትን ክሕደስ፤
iv) ናይ ዶብ ብይን ክትግበር እዩ፤
v) ክልቲኤን ሃገራት ንዞባዊ ሰላም፣ ልሞዓትን፣ ምትሕብባርን ከውሕሳ ብሓንሳብ ኮይነን ክሰርሓ እየን።
እዚ ስምምዕ ነቲ ኣብ ትማሊ ዝተገበረ ምብጻሕ ዝነበረ መንፈስ ናይ ሰላምን ፍቅርን ንኹሉ ስምዒት ዝተንከፈን፣ ቡዙሓት ኣዒንቶምን እዝኖምን ምእማን ዝሳኣንሉ ታሪኻዊ ህሞት  ብተግባር ዝድርዕን ብቀጥታ ኣብ መደባት ስራሕ ዘእቱን እዩ። ድሮ ቴለፎን መስመራት ኣም ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ተኸፊቱን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን  ክትጅምር እያ።
እዚ ሓድሽ መድረኽ ናይ ንኽልቲኤን ሃገራት ናብ ዝበለጸ ውሑስን ዘላቒ ሰላምን ምዕባለ ዘሰጋግርን፣ ንህሉው ጸገማት ብሓባር ኣብ ምግጣም ዘኽእል እዩ። ኢትዮጵያ ከበድቲ ጸገማታ ናይ ጸጥታን ፖለቲካኣን ኣብ ኣብ ቁጠባኣ ማሕንቖ ኮይንዋ ዝጸነሐ ናይ ምጓዓዝያ ባሕሪን ካብ ኤርትራ ወሳኒ ዝኾነ ምትሕብባር ክትረክብ እያ።
በንጻሩ ኤርትራ’ውን ናይ 105 ሚልዮን ዘለዎ ህዝቢ ዓቢ ዕዳጋ ናይ ቁጠባ ፍርያታ ክትሸጠሉ ትኽእልን፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዝኸበረ ዋጋ ካብ ካልኦት ሃገራት ትገዝኦ ፍርያት ብዝሓሰረን ብዝቀለለን ካብ ኢትዩጵያ ብምግዛእ ኣብ ምዕባለ ቁጠባን መነባብሮ ህዝቢ ኣገዳሲ ተራ ክህልዎ እዩ።

ብዓብይኡ ድማ እዚ ሰላምን ምቁራጽ ተጻብኦ ካብ ኢትዩጵያ ድሕሪ’ዚ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎ መስርሕ ምውሓስ ድሕነትን ህላወ ሃገር፣ ህዝቢ ኤርትራ እፎይ ኢሉ ንቡር ናብርኡ ዝመርሓሉ ኩነታት ዝፈጥር እዩ።

ዋላ ሕጂውን ኣብዚ ተኣፋፊ ዞባ ምህላውና ናይ ሓዋሮ ጸጥታና ዘውሕስ ወታሃደራዊን ድሕነትን ዓቅሚ ምህናጽ ብቀጻሊ ዝስረሓሉ ቀንዲ ትሕጃ እንተኾነ፣  ዝበዘሐ ዓቅምታትን ጻዕርታትን ኣብ ምክልኻልን ምድሓንን ሃገር ዝጸነሐ፣ ሕጂ ናብ ካልእ ቀዳምነት ዝውዕለሉ ዕድላት’ውን ዝፈጥር ሓድሽ መድረኽ ናይ ሰላምን ምዕባለን እዩ።
እዚ ሓዲሽ መድረኽ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ገና ንናጽነት ከምጽእ እንዳተቃለሰ ዘነጸሮን ዝሰረሓሉን ራኢ ናይ ሰናይ ጉርብትናን ምትሕባባርን ዝዓሰሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምህናጽ ብሰንኪ ኣጉል ዝዕላምኡ ሰራም ሕዋሕት ንድሕሪት ዝተመልሰን ዝተደናጎየን፣ ፣ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣብዚ ራኢ ዝኣምን መሪሕነት ብምርካባን ህዝቢ ኢትዮጵያ’ውን ካብ ተመኩርኡ ተማሂሩ ሓያል ድልየት ናይ ሰናይ ጉርብትና ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ እዋን ብሙዃኑ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮና ብሙሉኡ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተረባሒ ክኸውን እዩ።
ነዚ ሓዲሽ ናይ ሰላምን ምዕባለን ዘመን ምውሓጥ ዝኣበዮም ረበሖኦም ካብ ህውከት ኮይኑ ዝጸንሑ ከም ሕዋሓት ብዋጋ እቲ ዝበዘሐ ህዝቢ ትግራይ ዝሽቅጡ ሓደን ክልተን ይብሉ ኣለዉ፣ እዚ ግን ኣብ ቅድሚ ዘሎ ማዕበል ናይ ለውጢ ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን።
Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares