News Tigrinya

ምእሳር በረኸት ስምኦንን ጉዳይ ኣብ መቐለ ተሪፎም ዘለውን

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምእሳር በረኸት ስምኦንን ጉዳይ ኣብ መቐለ ተሪፎም ዘለው ገበነኛታት

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንበረከት ስምኦን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተዎ ኣብ  ናይ መንግስቲ ማዕከን ዜና ተገሊጹ። በረኸት ስምኦን ብብልሽውና ተኸሲሱ ካብ መንበሪ ገዝኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተወሲዱ።

 

በረኸት ስምኦን ኣብ ግዜ መለስ ዜናዊ ዓቢ ጽልዋ ዝነበሮን ኣብ ሞት መለስ ዝነበረ መስርሕ ከምዝኣለየን ብተውሳኺ ናይ ወያነን ሓገዝቱ ዝነበራ ሃገራት ንኤርትራ ምብትታን ወይ ብረጅም ቸንጅ ዝገልጽዎ ፖሊሲ ኣብ ምትግባር ማእከላይ ተራ ዝነበሮ ሰብ እዩ። ነዚ ንምትግባር ዝካይድ ዝነበረ ሓደ ካብ ብዙሕ ምሕብሓብ ምስ ወያነ ኣብ ሓደ ዓራት ዝደቀሱ ጉጅለታት ኤር ትራውያን እዩ ኔሩ። በረኸት ስምኦን ነዞም ጉጅለታት ብቕጥታ ይመሖምን ይእዝዞምን ኔሩ። ኣብ ወጻኢ ዝነብር ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዝገብሮም ውዳበታት ዕግርግርን ዓመጽን ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ምክያድን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ስትራተጂስትን ኣካያድን ከምዝነበረ ይግለጽ።

 

ናይ በረኸት ስምኦን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ሓደ ጽቡቕ ስጉምቲ እዃ እንተኾነ፣ ኣብ መቀለ ተዓቑቦም ዝርከቡን ገና ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ምፍጣርን ኣብ ትግራይ ብድሕሪ ህዝቢ ተሓቢኦም ምልዕዓል ኣብ ምክያድ ዝርከቡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው እቲ ዝዓበየ ዕማምን ንሰላም ማሕንቖ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ።

 

ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ፈደራል መንግስቲ ከምዝሓበሮ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንዝቐረበሉ ናይ ምርካቦም ሕጋዊ ሕቶ ነጺግዎን ንዓዓቶም ክኣስሩ ናብ መቐለ ዝኣተዉ ናይ ፈደራል ወተሃደራት ተኾኑ’ውን ስርሕም ንኸይገብሩ ብወያነ ተኸልኪሎም እዮም። እዚ  ወሳንን ኣብ መዕልቦ ክበጽሕ ዘለዎን ጉዳይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሃገራት ዞባን ጥራይ ዘይኮነ ብኣጉራዊ ደረጃ ዓቢ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ናይዞም ገበነኛታት ምትሓዝ ዘይተርፍ እዃ ተኾነ ስጋብ ዘለው ዝገብርዎ ዘለው ዕንወትን ምንጻል ናይቲ ክልልን ዘለዎ ዕንቅፋት ንሰላም መስርሕ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares