Home Archive by category News (Page 2)

News

News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል  27 ሕዳር 2018 ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ኣሕመድ መራሕቲ ወያነ ዘቅርብዎ ዘለዉ ክስታት ብዛዕባ ዝእሰሩ ዘለዉ ሰበ ስልጣን ወያነ መልሲ ሂብሉ። ቀዳማይ ሚንስተር እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ንዝኾነ ብሄር ታርጌት ንምግባር ከምዘይኮነ ትግራዋይ መራሒ ተኔሩ ምክትሉ ካብ ካልኦት ብሄራት ከምዃኖም ድሕሪ ምሕባር፣ እዚ ኣበሃህላ ናይ ገበነኛታት ባህሪ ከምዃኑ ገሊጹ። ገበነኛታት ገበን ፈጺሞም […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 24 ሕዳር 2018 ኣብ ከተማ ለንደን ብኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያን ኣየርላንድን እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ህዝባዊ ሰሚናር ይህብ ኣሎ።  ኣቦ ወንበር ናይ ሽማግለ ውዳበታት ናይ ዓባይ ብርጣንያ ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተኻየዱ መኸተታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዓባይ ብርጣናያ ተበጺሑ ዘሎ ዓወታትን ኣመልኪቱ መኽፈቲ መደረ ሂቡ። ድሕሪ’ዚ ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ወኒ ዘንቀሳቅሰ […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 22 ሕዳር 2018 ናይ ኣመሪካ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጊ ናብ ኤትርራን ሃገራት ናይ ምስራቕ ኣፍሪቃ ምብጻሕ ከካይድ እዩ። ዕላማ ናይ ዑደቱ ከም ኣካል ጻዕርታት ናይ ኣመሪካ ዝሓየለ ናይ ንግድን ንግዳዊ ምትእስሳር ንምሕያል ምዃኑ መግለጺ ናይ መንግስቲ ኣመሪካ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዕስራ ዓመታት ርክባት ናይ ኤርትራን ኣመሪካን ናብ ዝተሓተ […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 12 ሕዳር 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ቡዙሕ ዓበይቲ ፍጻመታት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እንዳወሰኹ ዝኸዱ ሞዕባለታት ይረኣዩ ኣለዉ። ብምእሳር ናይ 37 ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ጸጥታ ምስ ናይ ሓጻውን ኮርፖረሽን ዝተኣሳሰረ ዝጀመረ፣ ሲዒቡ  ናብ 63 ከምዝደየበን ምስ ዘስደምም ዝርዝራትን ናይ መራሕቲ ወያነ ምዝማት ሃገር ብናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣኽባሪ ሕጊ ተዋሂቡ። ቢልዮናት ብለቓሕ ዝመጸ […]Continue Reading