Home Archive by category Tigrinya

Tigrinya

News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 12 ሕዳር 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ቡዙሕ ዓበይቲ ፍጻመታት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እንዳወሰኹ ዝኸዱ ሞዕባለታት ይረኣዩ ኣለዉ። ብምእሳር ናይ 37 ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ጸጥታ ምስ ናይ ሓጻውን ኮርፖረሽን ዝተኣሳሰረ ዝጀመረ፣ ሲዒቡ  ናብ 63 ከምዝደየበን ምስ ዘስደምም ዝርዝራትን ናይ መራሕቲ ወያነ ምዝማት ሃገር ብናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣኽባሪ ሕጊ ተዋሂቡ። ቢልዮናት ብለቓሕ ዝመጸ […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 08 ሕዳር 2018 ናይ ሶማልያ ፕረሲደንት ፋርማጆ ጽባሕ ናብ ጎንደር ከምዝኣቱ ዳይረክተር ናይ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ናይ ሪፓፕሊክ ሶማል ሓቢሩ። ዕላማ ናይዚ ምብጻሕ ስሉሳዊ ኣኼባ ምስ ፕረሲደንት ኢስያስን ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ንምክያድን ነቲ ኣሞንጎ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ኣስመራ ዝተፈረም ስምምዕ ናይ ምውህሃድ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምድልዳል ከምዃኑ ብተወሳኺ ገሊጹ። ኣብ ሞንጎ ኤርትራን […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ 08 ሕዳር 2018 ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ሎማዓንቲ ንፕረሲደንት ኢስያስ ንምቕባል ኣብ ጎንደር ከምዛኣተወ ተሓቢሩ። ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂ ጽባሕ ዓርቢ ናብ ጎንደር ከምዝኣቱን ኣብ ምብጽሑ ታሪኻዊን ናይ ልምዓትን ቦታታት ምብጻሕ ከካይድ እዩ። እዚ ምብጻሕ ሓዲሽ ዘይኮነ ገለ ኣዋርሕ ይገብር ናይ ክልል ኣምሓራ ሰብ መዚ  ንኤርትራ ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ንፕረሲደንት ኢስያስ ዕደመ ከም ዝገበርሉ […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 08 ሕዳር 2018 ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ናይ ስራሕ ወረቀት ናብ ወጻኢ ጉዳያት ሚንስተር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣረኪቡ። ኣብዚ ናይ ስራሕ ወረቐት ምርካብ ስነስርዓት ክልቲኦም ሓለፍቲ ብዛዕባ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ዘተ ከምዘካየዱ ተሓቢሩ። ሚንስተር ወርቅነህ ርክብ ናይ ክልቲኤን ሃገራት እንዳሓየለ ይኸይድ ከምዘሎን፣ ክልቲኤን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ […]Continue Reading