Home Archive by category Tigrinya

Tigrinya

News Tigrinya
ንሓሶት  ረድዮ ኣሰናን ካልኦት  ማዕከናት ድዘርግሕዎ ዘቃልዕ ብቪድዮን ጽሑፍን ዝተሰነየ ሓበሬታ ናብ ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል በጺሑሎ። እቲ ብረድዮ ኣሰና ዝቐረበ ጽንጽዋይ ኣማንኤል እያሱ ዓቢ ጅግንነት ከምዘርኣየን ንያቆብ ኣማሪኹ ሒዙ ንፒሊስ ከምዘረከቦ እዩ ገሊጹ። ያቆብ ብመሰረት በቲ  ኣብ ናይ ዓባይ ብርጣንያ ፖለቲካ ብሉሙድ ዝጥቀምሉ ምጭንጓዕ እንቃቖሖ’ዩ ኣብ ልዕሊ ኣማንኤል እያሱ ኣካይዱ። ግን  ከምቲ ኣማንኤል ኣሰና […]Continue Reading
Tigrinya
ኣብ ሽልማት ቀ/ሚ ኣቢ ኣሕመድ ክዝከር ዘለዎን፣ ሓሶት ናይ ትግራይ ኦንላይን ብዛዕባ ፒርስ ሞርገን ዝበሎ   ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 ተዓዊቱ። እታ ኮሚተ ዶክተር ኣቢ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣብ ሰላምን ኣሁጉራዊ ምትሕብባርን ብፍላይ ከኣ ዝወሰዶ ቆራጽ ተበግሶ ኣብ ምፍታሕ ናይ ዶብ ግርጭት ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ከምዃኑ ሓቢራ።  እታ ኮሚቲ እዚ ሽልማት […]Continue Reading
Tigrinya
ወያነ ኣብ ዝኸፈአ ታኼላን ደልሃመትን ኣትዩ ከምዘሎ  ብቁሉዕ ዘርእይ ሰነድ ኣውጺኡ። እዚ ወያነ ባዕሉ ነጥበ መቐይሮ ውይ turning point ኢሉ ጸዊዕዎ ዘሎ  ንወያነ ኣብ ጉሓፍ ናይ ታሪኽ ዝቀብር ምዕባለ እዩ። ወያነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብዝስጎግ ኣትሒዙ፣ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ኣዋፊሩ ብኢድ ካልኦት ዕግርግር ምፍጣርን ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ከይመጽእ ክሰርሕ ዘኒሑን ኣሎን፣ ካልኣይ ናብ ኤርትራ […]Continue Reading
News Tigrinya
ኣብዚ  መደብ ብዛዕባ መስርሕ ምስግጋር ናብ ሓድሽ ናይ ሰላም መድረኽን ፖለቲካዊ ንጥፈታት እንከላይ ጉዳይ ቁዋም ዘጠቃለሉ ኣርእስታት ክንድህስስ ኢና። ብመጀመርያ መረዳእታ ናይ ቅዋም እንታይዩ ዝብል ሕቶ ክንዝትይ ኢና? ብምቕጻል መስርሕ ቅዋም ብመንጽር ናይ ኤርትራን ኣሁጉራዊ ተሞክሮታት እንታይ ይመስል? ንምንታይ ናይ ኤርትራ ቅዋም ዳግማይ ክስራሕ የድልዮ? ንረባሓ ሃገር ዝሕሉን ኣብ ክውንነት ሃገርን ዓለምን ዝተሰረተ ምህናጽ ስርዓት […]Continue Reading