News Tigrinya

ዕስራ ሰነ መዓልቲ ሓበንን ክብርን እተሰክመና ሓላፍነትን ሸቶታት ሕድሪ ሰማእታት ኣብ ባይታ

19 ሰነ 2018, ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል

ኣብ ልብን ሕልናን ኩሉ ኤርትራዊ፣ ኣብዛ ቅንያት ኣዝመራ ዝኾነት ወርሒ ሰነ ብክብሪ እትዝከር ዕለት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት እያ። እዛ ዕለት ልዕሊ ኩሉ ክብርቲ ዝገብራ ምኽንያት ድማ ካብቲ ኣመጻጽኣኣ እዩ ዝጅምር። ንሱ ድማ መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ፣ ንልኡኽ ናጽነት እዛ ሃገር ዝኾነ ሰውራ ኤርትራ ንሓዋሩ ካብ ሱሩ ምሕዩ ንኽጥፍኦ፣ ሻድሻይ ወራር ብምእዋጅ ሕቶ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ነበረያነበረ ንምግባሩ ኣብ ቅድሚ መስኪን ህዝቡን ዓሏቒት ዓለምን ቃል ዝኣተወሉ እዩ ዝተኣሳሰር።

እቲ ስርዓት ነዚ ንምፍጻም፣ ካብተን መጠውቲ ኣጽዋሩን ኣለይቲ ስትራተጂ ዂናቱን ዝነበራ ብሕብረት ሶቬት ዝምርሓ ደምበ ማሕበርነት፣ ካብቲ ኣቐዱመን ዝተኾባሉ ተወሳኺ ዘይተኣዯነ ኣጽዋር ዓጢቑ እዩ ንሻደሻይ ወራር ዝኣወጆ።

ዕስራ ሰነ ፣ ህዝባዊ ግንባር ዝምራሖ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ገዚፍ ወራር ብዓወት ዝዛዘመላ ዕለት እያ። እቲ ኲናት ከኣ ካብ ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ዝዓዘዘ መስዋእቲ ደቂ ህዝቢ ዝተኸፍለሉ መሪር ግጥም ምንባሩ ንምዝኽኻር ካብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ጀሚራ ከም
ዓመታዊ መዓልቲ ዝኽሪ ጀጋኑ ሰምእታት ኤርትራ ኮይና ትርከብ።

ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ምዕቃብ ልዑላውነትን፣ ህዝቢ ኤርትራ ንወለዶታት ዝቐጸለ ከቢድ መስዋእቲ ደቁ ከፊሉ እዩ። እዚ ካብ ነፍሲ ወከፍ ስድራቤት እዛ ሃገር ዝተኸፍለ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ብሉጻት ዋጋ፣ ዕላምኡ ሃሪሙ ጥራይ ዘይኮነ ምንጪ ህላወ፣ ሓበንን ኩርዓትን ዜጋታት እዛ ሃገር ኮይኑ ይርከብ።

ስለዚ ኣብዛ ክብርቲ ዕለት ኣብ ጸሊም ኣልባሳተ ሓዘን ጠሊቕና ብምድናን ብቑዘማን ሓዘንን ዘይኮነ፣ ብመንጽር ዘሰከሙና ሕድርን ንዕኡ ንምምላስ ዝፈጸምናዮን እንፍጽሞ ዘሎናን ኣብ ኣሰሮም ምህላውና ነብስና እንፍትሸላ ናይ ሓበን መዓልቲ ክትከውን ይግባእ።

ትርጉም መስዋእቲ፣ ንዓና ነዞም ህሉዋት ብፍረ መስዋእቲ እቶም ዝሓለፉ ጀጋኑ ነጻ ሃገር ዝወነንና ግን እንታይ እዩ? ዝብል ሕቶ ብምልዓል ምስ ሕልናና ጉጅም ክንብል ይግብኣና። ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እዛ ሃገር ኣብ ዝሃለና ንሃሉ፣ በብዕለቱ ኣብ ምፍጻም ሕድሪ ሰማእታት ማለት ንስድራቤትን ውሉዲትን ስዉኣት ብዓቅምና ምሕጋዝን ምትብባዕን፣ ኣብ ዘሎናዮ ቦታ ስራሕ ደርጃን ሓላፍነትን ብዘየገድስ ብቕንዕናን ትግሃትን ካብ ዝኾነ ጸቢብ ኣመልኻኽታ ሓራ ብሙዃን ተጊህና ብምዕያይ፣ ረብሓ ሃገርን ብዙሓትን ቅድሚን ልዕልን ውልቃዊ ረብሓና ሰሪዕና ብምስራሕ
ወዘተ ንተግባራትና ዓመታዊ ገምጋም እነካይደላ ኣጋጣሚ ክትከውን ይግባእ።

ንልዑላውነትና ኣብ ፈተነ ዘእተወን ካልኣይ ማዕበል መስዋእቲ ኣሽሓት ብሉጻት ዜጋታት ዝሓተተን፣ ብዶብ ዝተሳበበ ኲናት ሕጋዊ መዕለቢ ረኺቡ እኳ እንተኾነ፣ ብሰንኪ ኣብያን ርግጸት ሕግን ወረርቲ፣ ንዝሓለፈ ዕስራ ዓመታት መመላእታ ኣይሰላም ኣይኲናት ኮይኑ ምጽንሑ ይፍለጥ።

ናይ ሎሚ ዓመት ዕስራ ሰነ ፍልይቲ ዝገብራ ድማ፥ ከም መቐጸልታ ናይቲ ወራር፣ ጸላእትና ከምኣመሎም ምስ ዘራያቶም ተሞኽልዮም ኣብ ባይታ ኩናትን ፍትሕን ንዝተጎነጭዎ ፍሽለትን ስዕረትን፣ ብእገዲን ታህዱድን ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ምንብርካኽ ሃቐነኦም ባይታ ዝዘበጠሉ፣ ሓቅነትን ዓወትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከኣ ሰማይ ዝዓረገሉ፣ ርድኢት ማሕበረሰብ ዓለም ልዕሊ ማንም ግዜ ዝበረኸሉን ብኩሉ መዲይ ጸብለል ዝበልናሉን፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ መን ደላይ ሰላምን ፍትሕን ዝነጸረሉ ግዜ ትብዓል ምህላዋ ፍልይቲ ይገብራ።

ሰምእታትና ወትሩ ብግብሪ ይዘከሩ!!
ዓወት ንሓፋሽ!!

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares