Tigrinya

ምእሳር ናይ ስነጥበባዊ ቆርጫጭ ብመንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ- “ስነጥበባዊ ክብረቱ ኣብ መሬቱ”

 

 

 

 

 

ኩሉ ሰብ ክብረቱ ኣብ ሃገሩ ምዃኑ ኩሉ ዝኣምነሉ ሓቒ እዩ። ብፍላይ ግን “ንስነጥበባዊ ኣብ ሃገሩ እዩ ክብረቱ” ዝብል ዘረባ ዋላ እቶም ንስደት ዘምርሑ ስነጥበባውያን ንዝሓለፍዎ ጽቡቕ ግዝያት እንዳዘከሩ ዝብልዎ ዘረባ እዩ።

ስነጥበባዊ ቖርጫጭ ካብቶም ህቡባትን ብስርሖም ዝድነቁን ቀልጢፎም ዝማዕበሉን መንእሰያት ሓድ እዩ። ብኩሉ መለኺዒታት እንከላይ ብኣታዊን ጽቡቕ ባይታ ረኺቡ ንነዊሕ ዓመታት ናብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ኤርትራውያን ዝርከብሉ እንዳተጓዓዘ ባህላዊ ምርኢታት የርእይ ኔሩ።

ከም ካልኦት ስነጥበባውያንን ኣብ ወጻኢ ክነብር ምስተረፈ፣ ብርዱእ ምኽንያት ናብራ ስደት፣ እቲ ጉዕዞ ስነጥበቡ ከምቀደሙ ኣይቀጸለን ። ሕጂ ድማ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ካልእ ሃገር ጠቕሊሉ ክኸይድ ብዘይ ሕጋዊ ወረቀት ፈቲኑ ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ።

ሕጂ እቲ ቀዳምነት ዝውሃቦ ጉዳይ ንቆርጫጭ ዘድልዮ ሓገዝ ብፍላይ ከኣኒ ኣብ ናይ ሕጊ ዝሰርሑ ወይ ኣፍልጦ ዘለዎም ኤርትራውያን ምትሕግጋዝ ክገብርሉ እዩ።

ብካልኣይ ደረጃ ድማ ንስነጥበባውያን ኣብ ሃገር ዝርከቡ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ጥቅምን ጉድኣትን ወይ እቲ ወጻኢ ከምዝሓስብዎ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ጉዳይ፣ እቶም ዝወጹ ስነጥበባውያን ብቅንዕና ሓሳባቶም ክሕብርዎም የድሊ።

ስነጥበብ ከም ሓደ ኣብ ምህናጽ ሃገርን ምዕቃብ ባህልን ዓቢ ተራ ዘለዎ ዓውዲ፣ ሕብረተሰብን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ብተወሳኺ ንስነጥበባውያን ኣብ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር ንምሃዝነቶም ዘዕቢ ግዝየኦም ምሉእ ብምሉእ ኣብ ስነጥበባዊ ስርሓቶም ከሕልፍሉ ዘኽእሎም እኹል ኣታዊ መነባብራኦም ዝመርሕሉ ኩነታት ምፍጣር ኣገዳሲ ተራ ክጻወት ይኽእል እዩ።

እቲ ሓቂ ግና ናይ ስደት ኩነታት ንስነጥበብን መሃዝነትን ዝሕግዝ ኣይኮነን። ዋላኳ ብውሱን ዓቅምታት ገለ ፍርያት ክተፍሪ ተኽእሎታት እንተሃለወ፣ ንሙሉእ ተውህቦታቶም ተጠቂሞም ክሰርሑ ግን ዘኽእል ኣይኮነን።

እዚ ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉም ስደተኛታት ዘጋጥም ሓቂ እዩ። ስደተኛታት ናይ ካልኦት ሃገራት’ዉን ኣነ ከምዚ ኔረ ኣብ ሃገረይ እንዳበሉ ዘዘንትዉ ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣብነታት ናይዚ ናትና ስነጥበብኛታት ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣብ ጎረባብቲ ሃገረና ዘለዋ ሃገራት ውን ንወጻኢ ዝወጹ ህቡባት ስነጥበባውያን፤ ህዝቢ ቡዙሕ ዝጽበዮም ዝነበረ ገለ ውሑዳት ገዲፍካ ቁሩብ ዝሰጎሙ፣ ኩሉም ኣበይ ከይዶም እንዳተባህለ ይሕተተሎም።

እዚ ግን ንደረፍቲ ጥራይ ዘይኮነ ንተዋሳእቲ፣ ጸሓፍቲ፣ ስፖርተኛታትን ንኩሉም ካልኦት ኣብ ስነጥበብ ዝነጥፉ ኩሉ ዘድሊ ምትብባዕን ሓገዝን ክግበረሎም ይግባእ። ብፍላይ ምሲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ዩቲብ ውጺት ስርሓቶም ጻማ ዝረኽብሉ ዘኽእል ባይታ እንዳ ማዕቢሉ ዘሎ ብግቡእ ክጥቀምሉ ይግባእ።

እቲ ዘሐጉስ ሕጂ’ውን እንተኾነ ኣዝዮም ሓያላት መንእሰያት ኣብ ኩሉ ዓውደ ናይ ስነጥበብ ዘገርም ስርሓት ይቅርቡ ኣለዉ። ስለዚ ነዚኦም ሓያላት ሰብ ሞያ መንእሰያት ኩሉ ዘድሊ ሓገዝ ተተጌርሎምን ንቕሓቶምን ኣፍልጦኦምን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እቲ ትኽክል ስእሊ እንተጌሮም፣ ዕብየቶም ቀጻልነት ዘለዎ ኾይኑ፣ ኣብ ምዕባለ ስነጥበብ ሃገራና ኣገዳሲ ተራ ክጻወቱ ይኽእሉ እዩም።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares