News Tigrinya

ድፍረትን ፍሽለትን ማርቲን ፕላውትን ሰላም ኪዳንን ኣብ ህንጻ ፓርላማ ዓባይ ብርጣንያ

Fri 14 July 2017 ሙሴ ክፍሎም

ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ቡዙሕ ኣብ ለንደን ንምስሊ ኤርትራ ንምድዋንን ንጽልዋታት ተባሂሎም ዝግበሩ ብኸም ማርቲን ፕላውትን ደቂ መዛመርቱን ተሳቲፈ። ብተመሳሳሊ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ኣብ ናይ ዓባይ ብርጣን ፓርላማ ህንጻ ብማርቲንን ሰላም ኪዳነን ዝተካየደ ኣኼባ ተሳቲፈ።

እቲ ኣድቨርት ዝገበርዎ ኣርእስታት ንምንታይ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ መንገዲ ኢሮፓ ይመርጹ፧ ንምንታይ ኢሮፓ ሕብረት ናይ ሓባር ናይ ስደት ፖሊሲ ክገብር ዘይከኣለ፧ ዝብሉ ሓፈሻዊ ኣርእስቲ እዩ ኔሩ። የግዳስ ትሕት ኢልካ ምስ ኣንበብካ ኣስማት ናይ ማርቲን ፕላውትን ሰላም ኪዳነን ከም ተማራማሪት ዝቀረበት ምስ ረኣካ እዞም ዝተባህሉ ኣርእስቲታት ሽፋን ጥራይ ምዃኖም እታ ሓንቲ ዕላማን ኣርእስትን ኤርትራ ንኤርትራ ምስላ ምድዋንን ከምእዉን ነቶም ምስ ኤርትራ ጽቡቅ ርክብ ክገብሩ ዝብሉ ሕማቕ ጽልዋ ንምጋባር እዩ።

እቲ ትሕዝቶ ዘቅረብዎ እቲ ኩላ ግዝየ ዝደጋግምዎ ጸለመን ንነብሶም ድማ ዕላመኦም ሰናይ ግብርን ገበርቲ ሰናይ ምዃኖም ዘቅርብዎ እዩ። ማርቲን ፕላውት በሊሕን ሓያል ተመክሮ ዘለዎ ሰብ እዩ ብፍላይከኣ ኣብ ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን፣ ስለዚ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝጸነሓ ጎስጓሳትን ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ከም ዝፈሸለ ኣጸቢቑ ይርዳእ እዩ። ከምዚ ኣብ ቀረባ ግዝየ ዝበሉ ብዙሓት ሃገራት ምስ መራሕቲ ኤርትራ ርክብ ክገብሩ ሪጋ ይስርዑ ከምዘለዉ ተዛሪቡ ኔሩ።

ዋላዃ በሊሕ ይኹን እምበር እዚ ንነዊሕ ዓመታት ምስቶም ዘዋፍርዎ ሃገራት ዝሰረሓሉ እንዳ ፈሸለ ስለዝኸደ፣ ኣብ ቅድሚ ነቶም ክጸልዎም ዝሓሰበ ጸዓዱ ምስ ተበደሀ ነቲ ዘዛርብ ጉዳያትን ገዲፉ ናብ ዕብን ዘምርሐ ዘረባን ውልቀ መጥቃዕትን ይኣቱ።

ንቶም ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ካብዚ ማርቲን ዝተባህለ ሰብ ዝኾነ ሚዛን ዝሓለወን ኣብ ሓቂን ሞጎተን ዝተሞርኮሰ ዘተባ ክጽበዩ ከምዘይብሎም እቲ ዝገብሮ ሓደ ጸግዒ ዝሓዘ ጎስጓስ ምዃኑን ካብቲ ኣርእስቲ ናይ መጸሓፉ ጥራይ ሚዛኖም ክወስዱ ከምዝኽእሉን ሓቢረዮም፣ ሓንቲ ካብቶም ተሳተፍቲ ንማርቲን ሓቂ ተኾይኑ ሓቲታቶ ንሱድማ ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት መጸሓፍ ሓፍ ብምባል ኣርኢዋ።

ንዓይ ድማ ገና ካልእ ሓጽሽ መጸሓፍ ክጽሕፍ ምዃኑ ብብድዐ መሊስለይ ኣነዉን ጹቡቅ ጸሓፍ ግና በይንካ ኢካ ክተንብባ ኢለ መሊሰሉ።

ካብቲ ዝገርም ድፍረት ናይ ማርቲን ኣነ ኣብቲ ዚገበሮ ኣኼባታት ከምዝተሳተፍኩን ስለዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝክፈል ክኸዉን ኣለኒ ኢሉ ንተሳተፍቲ ተዛሪቡ። ብተመሳሳሊ ዮሃና ትብሃል መንእሰይ ብነጥቢ ስለዝበደሀቶ ንስኺ ሰራሕተኛ ኢኺ ክብል መሊሱ።

እቲ ዝበሎ ካብቲ ናቶም ኣተሓሳስባን ባህሊን ይርድኣኒ እዩ ብዘይ ገንዘብ ወይ ሓለፋ ብነጻ ንዕላማ ኢልካ ምስራሕ ዝውቱር ስለዘይኮነ። ንባዕሉ ማርቲን ከም ኣማኻሪ ናይ ዓባይ ብርጣያን ኣመሪካን ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሓለፍቲ፣ ከም ስትራተጂስትን ኣላይን ንመንግስቲ ኤርትራ ዝገበር ምንቅስቃሳት፣ መጸሓፍ ምሻጥን ካልኦት ዘይንፈልጦም ብስም ኤርትራ ዝግበሩ ናይ ኣታዊን ስራሕን ዕድልን ዝረኽበሉን ስለዝኾነ እዩ።

ካብቲ ዝገርም ግና ንሱ ከምድላዩ ብዣዕባ ሃገርና ለይትን መዓልትን ክልፍልፍ ንዓና ድማ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ክንሳተፍ ከምዘይብልና ዝብል ኣተሓሳስባ ስጋብ ክንደይ ትዕቢት ከምዘለዎን በቲ ሓደ ወገን ድማ ብምፍሻል ናይዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሕሉ ጉዳይ ሕርቃኑ ኣብ ክቛጻጸረሉ ዘይክእል ደረጃ ምብጽሑ ዘርእይ እዩ።

ሰላም ኪዳነ ነጥብታታ ከተቀርብ ሕጉስቲ እዃ እንተነበረት፣ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ታሪኻ ክትነግረና ምስ ሓተትኩ እታ ኣካያዲት ናይቲ መደብ ኣድላይነት ከምዘይብሉ ብምባል ክትከላኸለላ ፈቲና ይግዳስ ከምድዝረበሉ ደፊእና።

ሰላም ኪዳን ብዛዕባ ቃልስናን ናጽነትና ዝተዛረበቶ ጽቡቅ ዘረባ ከም ዝሳማማዓሉ ገሊጸ ግና ኣቡኣ ኣብዚ መስርሕ ናይቲ ደመኛና ጸላኢ ዓቢ ወተሃደራዊ ሓላፊ ከምዝነበረን ኣብ ረፈረንደም ኣይፋል ከምዝመረጸን፣ ንሳዉን ኣዴታትና ኣጡባተን ብካራ እንደ ሓረደ ከሎ ጸላኢ ንሰላም ኪዳነ ግና ብቡሩር ዝተሰርሐ ማንካ ጌሩ የብልዓ ከምዚነበረ ገሊጸ።

ሰላም ኣቡኣ ንኤርትራ ከምዝኸይድን መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይትንክፎ ብምሕባር መሊሳ፣ ምስቲ ኣቀዲማ ትዛረቦ ዝነበረት ተጻራሪ እዩ ክብል መሊሰላ።

ሰላም ኪዳነ ታሪኽ ድሕሪ ባይትኣ ምስ ተዛረብኩ ማኣዝናታ ኣጥፊኣ ፈጥፈጥ ኢላ ምክንያቱ እቶም ተሳተፍቲ እዛ ኣብ ቅድሚኦም ኮይና ናይ መሰል ደቂ ኣዳም መልኣክን ከም ማዘር ተረዛ ጌራ ዘቅረበታ ነብሳ ናይ ውልቃዊ ሕዱር ተልእኾ ዉን ከምዘለዋ ስለ ዝበረሀ።

ነዚ መደብ ኣብቲ ኣገዳስን ዝዓበየ ፖሊቲካዊ ትካል ናይ ዓባይ ብርጣንያ ከዳልውዎ ዝገበረት ወይዘሮ ኪነክ ሰበይቲ ናይ ለይበር ፓርቲ መራሒ ዝነበረ ኒል ኪነክ እያ። ኣዛ ሰብ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ፕሮፈሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣብቲ ቦታ ሰሚናር ንከቅርብ ኩሉ ተወዲኡ ከብቅዕ ኣብ ናይ ዜሮ ሰዓት ጠጠው ካብዘበሉ ኣካላት እያ። እዚ ድማ ዘነጽሮ እዞም ብዛዕባ መሰልን ዲሞክራስን ክልፍልፉ ዝውዕሉን ዝሓድሩን ንዘይርበሖም ወይ ንዘይደልይዎ ተኾይኑ ንሕስያ ከምዘይብሎም ዘርኢ እዩ።

እዛ ሰብ ብተወሳኺ ሓንቲ ካብቶም ወደብቲ ናይ ኣንጻር ኤርትራ ኣባላት ፓርላማ ዓባይ ብርጣንያ ግሩፕ እያ።

ኣብ መወዳእታ ማርቲን ምስ ደቂ መዛምርቱ ከም ኩሉ ግዝየ ነቶም ከዳንግርዎም ዝሓሰቡ ተሳተፍቲ ካልእ ስእሊ ከምዘሎን እዚኦም ድማ ተማራመርቲን ጋዘጠኛታት ዘይኮኑ ናቶም ኣጀንዳ ከተግብሩ ዝመጹ ከምዃኖም በሪህሎም።

ነቲ ብኩሎም ኤርይራውያን ኣብኡ ተረኺቦም ሕቶታቶምን ሪኢቶታቶምን ዘቅረቡ ማርቲን ዕሸላውን ናይ ሕርቃን ናይ ፍሽለት ንነዊሕ ዓመታት ፍሪኡ ዝሓፍስሉ ዘሎ ብምዃኑ ብዓቢኡ ሚዛኑ ብድዕዘብ ሰብ ባይታ ኣውዲቖዎ።

Serawr

Related Posts

  1. Teddy Sheda says:

    Thank you Mussie . But you have to understand M. Plaut thinks everyone is a paid representative of someone because he himself is a paid for hire mouthpiece . He can’t understand love of a country. Again..thanks for Representing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares