News Tigrinya

ቀ/ሚ ኣቢ ኣሕመድ ንክሲ ናይ ዶር. ደብረጽየን መልሲ ሂብሉ።

ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል  27 ሕዳር 2018

ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ኣሕመድ መራሕቲ ወያነ ዘቅርብዎ ዘለዉ ክስታት ብዛዕባ ዝእሰሩ ዘለዉ ሰበ ስልጣን ወያነ መልሲ ሂብሉ። ቀዳማይ ሚንስተር እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ንዝኾነ ብሄር ታርጌት ንምግባር ከምዘይኮነ ትግራዋይ መራሒ ተኔሩ ምክትሉ ካብ ካልኦት ብሄራት ከምዃኖም ድሕሪ ምሕባር፣ እዚ ኣበሃህላ ናይ ገበነኛታት ባህሪ ከምዃኑ ገሊጹ።

ገበነኛታት ገበን ፈጺሞም ተሓታትንት ምስ መጸ ንብሄሮም ከም መሕብኢ ከምዝጥቀምሉ እንተኾነ ገበናት ክፍጽሙ ኸለዉ ኣጽፋር ናይ ሰባት ክነቕሉ ኸለዉ ምስ ቢሄሮም ተማኺሮም ዝገበርዎ ከምዘይኮነ ገሊጹ።

እቲ መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ተሓታትነት መስርሕ ኣብ ሰለስተ ጉዳያት ከምዃኑ እሱ ድማ ብልሽውና፣ ሰብኣዊ ዓመጽን ብውዱብ ደረጃ ዝተኻየደ ብልሽውና ከምዃኑ ገሊጹ።

ምዚ ጉዳይ ዝተኣሳሰረ መንግስቲ ኣመሪካ ብሓደ ኣባል ኮንግረስ ንጌታቸው ኣሰፋን መሳርሕቱን እገዳ ክግበር ዝቐረበሉ ጠለብ ነቲ ዘቕረቦ ሓበሬታ ገምጊሙ ኣድላዪ ስጉምትታት ከምዝወስድ ገሊጹ።

ኣብዚ ግዜዚ መራሕቲ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ከም ናይ መወዳእታ ድፋዕ ክጥቀምሉ ፈተነታት የካይዱ ኣለዉ። ባዕሎም ዝወደብዎ ሰለማዊ ሰልፍታትን ንህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ግዳይ ናይ ስትራተጂካዊ ጌጋታቶም ንምግባር ናብ ዕግርግር ዘምርሕ ፕሮፓጋንዳታት ኣብ ምግባር ይርከቡ።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares