News Tigrinya

“ዘንጊ ሓቂ ቀጢና እምበር ኣይተሰብረትን” ኣምባሳደር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ሓጂ ዝካየድ ዘሎ ሰሚናር

ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 24 ሕዳር 2018

ኣብ ከተማ ለንደን ብኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያን ኣየርላንድን እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ህዝባዊ ሰሚናር ይህብ ኣሎ።  ኣቦ ወንበር ናይ ሽማግለ ውዳበታት ናይ ዓባይ ብርጣንያ ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተኻየዱ መኸተታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዓባይ ብርጣናያ ተበጺሑ ዘሎ ዓወታትን ኣመልኪቱ መኽፈቲ መደረ ሂቡ።

ድሕሪ’ዚ ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ወኒ ዘንቀሳቅሰ መኽፈቲ መደረ ሂቡ። ድሕሪ ምዝርዛር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኻየዱ ተጻብኦታትን ሓያል መኸተ ናይ ህዝቢ ኤርትራ “ዘንጊ ሓቂ ቀጢና እምበር ኣይተሰብረትን” ብምባል ነዚ ተበጺሑ ዘሎ ዓወታት ገሊጹ።  ኣብዚ ሓዲሽ መድረኽ ብሓሳብ፣ ርእሰ ማልን፣ ኩሉ ዓቕምታት ክሳተፉ ንህዝቢ ጻዊዕት ኣቕሪቡ። እዚ ተበጺሑ ዘሎ ዓወታት ኩሉ ተጻብኦታት ተወዲኡ ማለት ዘይኮነ ከም ኩላ ግዜ ግን ከም ዝስገርን ገሊጹ።

ኣብዚ መደብ ናይ ምስጋና ምዕዳል ሰርቲፊከት ንመሓዙት ኤርትራን ዉዳበታትን ከተማታት ዓባይ ብርጣንያ ብኣምባሳደር ተኻይዱ። መደብ ይቕጽል ኣሎ። ተወሳኺ ጸብጻባት ክስዕብ እዩ።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares