Tigrinya

ዓቢ ትምህርቲ ንዓቕሊ ዘጽብቡን ፖለቲካ ነጋዶን- ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ መሬት ኤርትራ እንከላይ ባድም ክወጽእ ትእዛዝ ተዋሂቡ

ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 11 መስከረም 2018

መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ መሬት ኤርትራ እንከላይ ባድመ ብመሰረት ውዕል ብይን ኣልጀርስ ክወጽእ ትእዛዝ ሂቡ።

እዚ ተበጹሑ ዘሎ ምዕባለ ብመሰረት ውሕሉል ስትራተጂካዊ ኣተሓሕዛን ኣተገባብራን  ናይ ሰላም መስርሕ ዝተበጽሐ ደርጃን ዓበይቲ ስርሓት ብመሪሕነት ናይ ክልቲኤን ሃገራት ክካየዱሉ ዝጸንሐን እዩ።

ካብዚ እቶም ካብ ቅንዕና ተበጊሶም ክቕለውን ዓቅሎም ከጽብቡ ዝጸንሑ ዜጋታት፣ ዋላዃ ሩዱእ እንተኾነ እቲ ስኽፍታ እዚ ጉዳይ ብምኽንይት ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ብጥንቃቐን ብሜላን ዓቕልን ምሓዝ ከምዘድልዮን ምዃኑን እቲ ዕላማ ግን ከምዝብጻሕ ትምህርቲ ዝቐስምሉ ክኸውን ይግባእ።

እቶም ንግዝያዊ ፖለቲካ መኽሰብ ኢሎም ትማሊ ትማሊ ናይ ጸላእቲ ጎኒ ኾይኖም ኣንጻር ልዕላውነት ኤርትራ ጠጠው ዝበሉን፣ ናይ ዶብ ጉዳይ ዝበሃል የለን ዝብሉ ዝነበሩን፣ ዳሕራይ ተገልቢጦም ተጣበቕቲ ናይ ምምልካት ዶብን ልዕላውነትን ኮይኖም ክቐርቡ ዝፈተኑ ድማ፣ ካብዚ ዓቢ ትምህርቲ ክወስድዎ ዝግባእ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስትራተጂካዊን መትከላውን ጉዳያት ነቕ ከምዘይብልን መብጽዓ ዕላማታቱ ኣብ ግዚኡን መድረኹን ዘተግብር ነቕ ዘይብል ሓይሊ ምዃኑ ክርድኡ ይግባእ።

ሕጂውን እንተኾነ ህዝባዎ ግንባር ምስ ህዝቡ ብተግባር ዉሑስ ሃገርን ገደቦን ዞባን ብመስተንክራዊ ኣገባብ ኣብ ምትግባር መብጽዑ ኣብ ምፍጻም ክቕጽል እዩ።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares