Home Posts tagged Dr. Abiy Ahmed (Page 2)
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 12 ሕዳር 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ቡዙሕ ዓበይቲ ፍጻመታት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እንዳወሰኹ ዝኸዱ ሞዕባለታት ይረኣዩ ኣለዉ። ብምእሳር ናይ 37 ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ጸጥታ ምስ ናይ ሓጻውን ኮርፖረሽን ዝተኣሳሰረ ዝጀመረ፣ ሲዒቡ  ናብ 63 ከምዝደየበን ምስ ዘስደምም ዝርዝራትን ናይ መራሕቲ ወያነ ምዝማት ሃገር ብናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣኽባሪ ሕጊ ተዋሂቡ። ቢልዮናት ብለቓሕ ዝመጸ […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 08 ሕዳር 2018 ናይ ሶማልያ ፕረሲደንት ፋርማጆ ጽባሕ ናብ ጎንደር ከምዝኣቱ ዳይረክተር ናይ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ናይ ሪፓፕሊክ ሶማል ሓቢሩ። ዕላማ ናይዚ ምብጻሕ ስሉሳዊ ኣኼባ ምስ ፕረሲደንት ኢስያስን ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ንምክያድን ነቲ ኣሞንጎ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ኣስመራ ዝተፈረም ስምምዕ ናይ ምውህሃድ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምድልዳል ከምዃኑ ብተወሳኺ ገሊጹ። ኣብ ሞንጎ ኤርትራን […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ 08 ሕዳር 2018 ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ሎማዓንቲ ንፕረሲደንት ኢስያስ ንምቕባል ኣብ ጎንደር ከምዛኣተወ ተሓቢሩ። ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂ ጽባሕ ዓርቢ ናብ ጎንደር ከምዝኣቱን ኣብ ምብጽሑ ታሪኻዊን ናይ ልምዓትን ቦታታት ምብጻሕ ከካይድ እዩ። እዚ ምብጻሕ ሓዲሽ ዘይኮነ ገለ ኣዋርሕ ይገብር ናይ ክልል ኣምሓራ ሰብ መዚ  ንኤርትራ ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ንፕረሲደንት ኢስያስ ዕደመ ከም ዝገበርሉ […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 23 መስከረም 2018 ናይ ሰላም ኖብል ተሸላሚት ዝኮነት ለይማህ ግቦዊ ዝተባህለት ውርይቲ ላይበርያዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝወሰደኦ ስጉምቲ ንሰላም ናይ 2018 ናይ ዓለም መዓልቲ ሰላም ብስም ክልቲኤን ሃገራት ክውፈ ኣለዎ ክትብል ጺሒፋ። “ኣብዚ ናይ ዓለም ናይ ሰላም መዓልቲ ነብዕለሉ ዘለና መዓልቲ፣ ጸሎተይ ዓለምና ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ናብ ናይ ዓለም ሰላም እንዳቐረበት ክትቅጽል […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 11 መስከረም 2018 መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ መሬት ኤርትራ እንከላይ ባድመ ብመሰረት ውዕል ብይን ኣልጀርስ ክወጽእ ትእዛዝ ሂቡ። እዚ ተበጹሑ ዘሎ ምዕባለ ብመሰረት ውሕሉል ስትራተጂካዊ ኣተሓሕዛን ኣተገባብራን  ናይ ሰላም መስርሕ ዝተበጽሐ ደርጃን ዓበይቲ ስርሓት ብመሪሕነት ናይ ክልቲኤን ሃገራት ክካየዱሉ ዝጸንሐን እዩ። ካብዚ እቶም ካብ ቅንዕና ተበጊሶም ክቕለውን […]Continue Reading