Home Posts tagged Eritrea
News Tigrinya
ንሓሶት  ረድዮ ኣሰናን ካልኦት  ማዕከናት ድዘርግሕዎ ዘቃልዕ ብቪድዮን ጽሑፍን ዝተሰነየ ሓበሬታ ናብ ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል በጺሑሎ። እቲ ብረድዮ ኣሰና ዝቐረበ ጽንጽዋይ ኣማንኤል እያሱ ዓቢ ጅግንነት ከምዘርኣየን ንያቆብ ኣማሪኹ ሒዙ ንፒሊስ ከምዘረከቦ እዩ ገሊጹ። ያቆብ ብመሰረት በቲ  ኣብ ናይ ዓባይ ብርጣንያ ፖለቲካ ብሉሙድ ዝጥቀምሉ ምጭንጓዕ እንቃቖሖ’ዩ ኣብ ልዕሊ ኣማንኤል እያሱ ኣካይዱ። ግን  ከምቲ ኣማንኤል ኣሰና […]Continue Reading
News Tigrinya
ኣብዚ  መደብ ብዛዕባ መስርሕ ምስግጋር ናብ ሓድሽ ናይ ሰላም መድረኽን ፖለቲካዊ ንጥፈታት እንከላይ ጉዳይ ቁዋም ዘጠቃለሉ ኣርእስታት ክንድህስስ ኢና። ብመጀመርያ መረዳእታ ናይ ቅዋም እንታይዩ ዝብል ሕቶ ክንዝትይ ኢና? ብምቕጻል መስርሕ ቅዋም ብመንጽር ናይ ኤርትራን ኣሁጉራዊ ተሞክሮታት እንታይ ይመስል? ንምንታይ ናይ ኤርትራ ቅዋም ዳግማይ ክስራሕ የድልዮ? ንረባሓ ሃገር ዝሕሉን ኣብ ክውንነት ሃገርን ዓለምን ዝተሰረተ ምህናጽ ስርዓት […]Continue Reading