Home Posts tagged Ethiopia
News Tigrinya
        መራሕቲ ወያነ  ንሰላም መስርሕ ንምዕንቃፍ ብስም ህዝቢ ዝወደብዎ ምቅዋም ንሰራዊትን ኣጽዋርን ኢትዮጵያ ካብ ዲብ ምስሓብ  ብምኽያድን፣ ንገበነኛታት ከም ጌታቸው ኣሰፋን ካልኦትን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከረክቦም ዝቀረበሉ ሕቶ ብምንጻግ ነቲ መደናገሪ ፖለቲኣዊ ባህሊ ወያነ ዳግማይ ኣቃሊዖም። መራሕቲ ወያነ በቲ ሓደ ወገን ህዝቢ ተጠቒሞም ሰራዊትን ኣጽዋርን ካብ ዶብ ከይስሕብ ተቃውሞ የካይዱ፣ በቲ ካልእ ድማ […]Continue Reading
News Tigrinya
                ካብቲ ዝዓበየ ጌጋ ኣፈጻጽማ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኣብ ጉዳይ ወያነ ክወሰዶ ዝግባእ ትምህርቲ ኣገዳስነት ታሪኽ ንዕለታት ፍጻመታት ምጽብጻብ ዘይኮነ እቲ ዝዓበየ ጥቕሙ ዝህቦ ትምህርቲ እዩ። ዋላዃ ፍጻመታት ናይ ታሪኽ ነናቶም ባህርን ፍሉይነት ኣብ ዝተፈጽርምሉ ግዜ፣ ቦታ፣ ደረጃ ምዕባለን ባህልን ናይ ኣብ ዝተፈጸመሉ ሃገርን ሕብረተሰብን፣ ኣብ ምዝማድ ሓያል […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል  27 ሕዳር 2018 ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ኣሕመድ መራሕቲ ወያነ ዘቅርብዎ ዘለዉ ክስታት ብዛዕባ ዝእሰሩ ዘለዉ ሰበ ስልጣን ወያነ መልሲ ሂብሉ። ቀዳማይ ሚንስተር እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ንዝኾነ ብሄር ታርጌት ንምግባር ከምዘይኮነ ትግራዋይ መራሒ ተኔሩ ምክትሉ ካብ ካልኦት ብሄራት ከምዃኖም ድሕሪ ምሕባር፣ እዚ ኣበሃህላ ናይ ገበነኛታት ባህሪ ከምዃኑ ገሊጹ። ገበነኛታት ገበን ፈጺሞም […]Continue Reading