Home Posts tagged President Isaias Afwerki (Page 2)
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 13 ታሕሳስ 2018 Click below to play the video                           ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂ ናብ ሶማል ምብጻሕ የካይድ ኣሎ። እዚ ብዕድመ ናይ መራሒ ሶማል ዝካየድ ዘሎ ወግዓዊ ምብጻሕ  ናይ ክልቲኤን ኣሕዋት ሃገራት ታሪኻዊ ርክባት ንምሕያል ምዃኑንን፣ ኣብ ጉዳያት ናይ ክልትኣዊ […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 06 ታሕሳስ 2018           ኤርትራን ኣመሪካን ርክበን ንምምሕያሽ ዘለወን ቅርቡነትን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣቶ ቲቦር ናዢ ገሊጸን። እዚ እንዳማዕበለ ክኸይድ ዝጸነሐ ርክብ ናይ ክልቱኤን ኣገራት ንምምሕያሹ ቀንዲ ዓንቀፍቲ ኮይኖም ዝጸንሑ ኣብ ምእላይ እቲ ዝዓበየ ስራሕ […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 12 ሕዳር 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ቡዙሕ ዓበይቲ ፍጻመታት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እንዳወሰኹ ዝኸዱ ሞዕባለታት ይረኣዩ ኣለዉ። ብምእሳር ናይ 37 ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ጸጥታ ምስ ናይ ሓጻውን ኮርፖረሽን ዝተኣሳሰረ ዝጀመረ፣ ሲዒቡ  ናብ 63 ከምዝደየበን ምስ ዘስደምም ዝርዝራትን ናይ መራሕቲ ወያነ ምዝማት ሃገር ብናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣኽባሪ ሕጊ ተዋሂቡ። ቢልዮናት ብለቓሕ ዝመጸ […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 08 ሕዳር 2018 ናይ ሶማልያ ፕረሲደንት ፋርማጆ ጽባሕ ናብ ጎንደር ከምዝኣቱ ዳይረክተር ናይ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ናይ ሪፓፕሊክ ሶማል ሓቢሩ። ዕላማ ናይዚ ምብጻሕ ስሉሳዊ ኣኼባ ምስ ፕረሲደንት ኢስያስን ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ንምክያድን ነቲ ኣሞንጎ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ኣስመራ ዝተፈረም ስምምዕ ናይ ምውህሃድ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምድልዳል ከምዃኑ ብተወሳኺ ገሊጹ። ኣብ ሞንጎ ኤርትራን […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ 08 ሕዳር 2018 ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ሎማዓንቲ ንፕረሲደንት ኢስያስ ንምቕባል ኣብ ጎንደር ከምዛኣተወ ተሓቢሩ። ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂ ጽባሕ ዓርቢ ናብ ጎንደር ከምዝኣቱን ኣብ ምብጽሑ ታሪኻዊን ናይ ልምዓትን ቦታታት ምብጻሕ ከካይድ እዩ። እዚ ምብጻሕ ሓዲሽ ዘይኮነ ገለ ኣዋርሕ ይገብር ናይ ክልል ኣምሓራ ሰብ መዚ  ንኤርትራ ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ንፕረሲደንት ኢስያስ ዕደመ ከም ዝገበርሉ […]Continue Reading