Home Posts tagged serawr
News Tigrinya
ንሓሶት  ረድዮ ኣሰናን ካልኦት  ማዕከናት ድዘርግሕዎ ዘቃልዕ ብቪድዮን ጽሑፍን ዝተሰነየ ሓበሬታ ናብ ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል በጺሑሎ። እቲ ብረድዮ ኣሰና ዝቐረበ ጽንጽዋይ ኣማንኤል እያሱ ዓቢ ጅግንነት ከምዘርኣየን ንያቆብ ኣማሪኹ ሒዙ ንፒሊስ ከምዘረከቦ እዩ ገሊጹ። ያቆብ ብመሰረት በቲ  ኣብ ናይ ዓባይ ብርጣንያ ፖለቲካ ብሉሙድ ዝጥቀምሉ ምጭንጓዕ እንቃቖሖ’ዩ ኣብ ልዕሊ ኣማንኤል እያሱ ኣካይዱ። ግን  ከምቲ ኣማንኤል ኣሰና […]Continue Reading
News Tigrinya
ኣብዚ  መደብ ብዛዕባ መስርሕ ምስግጋር ናብ ሓድሽ ናይ ሰላም መድረኽን ፖለቲካዊ ንጥፈታት እንከላይ ጉዳይ ቁዋም ዘጠቃለሉ ኣርእስታት ክንድህስስ ኢና። ብመጀመርያ መረዳእታ ናይ ቅዋም እንታይዩ ዝብል ሕቶ ክንዝትይ ኢና? ብምቕጻል መስርሕ ቅዋም ብመንጽር ናይ ኤርትራን ኣሁጉራዊ ተሞክሮታት እንታይ ይመስል? ንምንታይ ናይ ኤርትራ ቅዋም ዳግማይ ክስራሕ የድልዮ? ንረባሓ ሃገር ዝሕሉን ኣብ ክውንነት ሃገርን ዓለምን ዝተሰረተ ምህናጽ ስርዓት […]Continue Reading
News Tigrinya
ክቡራት ተኻታተልቲ ሬድዮ ሰራውር ብኣጋጣሚ በዓል ኣሁጉራዊ  ደቀንስትዮ ፍሉይ መደብ ቃላ መሕትት ምስ ሰነጥበባውን ኣባል ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራን በራኺ ገብረመድህን ሒዝና ቀሪብና ኣለና። በራኺ በቲ ሓያል ፍርያት ስነጥበባዊ ስርሓቱ ኣብ ብዙሓት ሰባት ክብርን ዝናን ዘትረፈ እዩ። ሕጅ ድማ እንሆ ልክዕ ከም ፍርያት ስነጥበቡ ብፍቅራውን ወኒ ዝመለኦ መንፈስን ብዛዕባ ድሕረባይትኡን ንምንታይን ብኸመይን ኣብ ምስናድን ምኹላዕን ታሪኽናን […]Continue Reading
News Tigrinya
                ካብቲ ዝዓበየ ጌጋ ኣፈጻጽማ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኣብ ጉዳይ ወያነ ክወሰዶ ዝግባእ ትምህርቲ ኣገዳስነት ታሪኽ ንዕለታት ፍጻመታት ምጽብጻብ ዘይኮነ እቲ ዝዓበየ ጥቕሙ ዝህቦ ትምህርቲ እዩ። ዋላዃ ፍጻመታት ናይ ታሪኽ ነናቶም ባህርን ፍሉይነት ኣብ ዝተፈጽርምሉ ግዜ፣ ቦታ፣ ደረጃ ምዕባለን ባህልን ናይ ኣብ ዝተፈጸመሉ ሃገርን ሕብረተሰብን፣ ኣብ ምዝማድ ሓያል […]Continue Reading