Home Posts tagged serawr
News Tigrinya
ክቡራት ተኻታተልቲ ሬድዮ ሰራውር ብኣጋጣሚ በዓል ኣሁጉራዊ  ደቀንስትዮ ፍሉይ መደብ ቃላ መሕትት ምስ ሰነጥበባውን ኣባል ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራን በራኺ ገብረመድህን ሒዝና ቀሪብና ኣለና። በራኺ በቲ ሓያል ፍርያት ስነጥበባዊ ስርሓቱ ኣብ ብዙሓት ሰባት ክብርን ዝናን ዘትረፈ እዩ። ሕጅ ድማ እንሆ ልክዕ ከም ፍርያት ስነጥበቡ ብፍቅራውን ወኒ ዝመለኦ መንፈስን ብዛዕባ ድሕረባይትኡን ንምንታይን ብኸመይን ኣብ ምስናድን ምኹላዕን ታሪኽናን […]Continue Reading
News Tigrinya
                ካብቲ ዝዓበየ ጌጋ ኣፈጻጽማ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኣብ ጉዳይ ወያነ ክወሰዶ ዝግባእ ትምህርቲ ኣገዳስነት ታሪኽ ንዕለታት ፍጻመታት ምጽብጻብ ዘይኮነ እቲ ዝዓበየ ጥቕሙ ዝህቦ ትምህርቲ እዩ። ዋላዃ ፍጻመታት ናይ ታሪኽ ነናቶም ባህርን ፍሉይነት ኣብ ዝተፈጽርምሉ ግዜ፣ ቦታ፣ ደረጃ ምዕባለን ባህልን ናይ ኣብ ዝተፈጸመሉ ሃገርን ሕብረተሰብን፣ ኣብ ምዝማድ ሓያል […]Continue Reading