Home Posts tagged tigrina
News Tigrinya
        ፕረሲደንት ናይ ቱርኪ ንኤርትራዊ ኣልዓማ ሊክ ዝበሃል እስላማዊ ውድብ ብወግዒ ክሕግዝ ጀሚሩ። ብዕለት ሓሙሽተ ናይዚ ሓድሽ ዓመት ላዕለዋይ በዓል ስልጣንን ናይ መንግስቲ ቱርኪ ፖሊሲ ኣብ ናይ ዓረብን እስላማዊ ክፋል ዓለምን ኣብ ምሕንጻጽ ዓቢ ጽልዋ ከምዘለዎ ዝፍለዝጥ ያሲን ኣክታይ ዝተባህለ ቀንዲ ኣማኻሪ ናይቲ መንግስቲ ሰልፊ ኣብዚ  ናይ ምምራቕ ቤት ጽሕፈት ምኽፋት ዝተኻየደ […]Continue Reading
News Tigrinya
ኣብ ናይ ሎሚ ዘተ ናይ መራሕቲ ወያነ ሒዞም ዘለዉ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ምልዕዓል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ምፍጣር፣ ሽርሕታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ፣ ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል ብመንጸር ድሕሪ ባይታ ታሪኽ፣ ዕላማታት ወያነን ስትራተጂካዊ ጌጋታቶምን፣ ህልው ዝምቡል ስነኣእምራዊ ኩነታትን ምንቅስቃሳቶም ኣብ ሶሻል ሚድያን። ከምእዉን ብዓይኒ ረበሓ ህዝቢ ትግራይን ትግራይን እንታይ እዩ እቲ ክውንነታዊን ቅኑዕን መንገዲ ክኸውን ዝነበሮ? Share […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል         ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብ ዘካራኸረ መርየት ዶብ ምስ ኤርትራ ብመሰረት ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትስሕብ ከም ዘላ ብወግዒ ኣፍሊጣ። እዚ ስጉምቲ ሕጂ ብውግዒ ይትግበር ይሃሉ እምበር ኣብ ናይ ወግዓዊ ምኽፋት ናይ ዶብ ዛላምበሳ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢ ሰራዊት ናብ ቦቱኡ ከምዝመልሶ ኣፍሊጡ ኔሩ። እዚ ስጉምቲ ዘብርሆ […]Continue Reading