Home Posts tagged TPLF
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል  27 ሕዳር 2018 ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ኣሕመድ መራሕቲ ወያነ ዘቅርብዎ ዘለዉ ክስታት ብዛዕባ ዝእሰሩ ዘለዉ ሰበ ስልጣን ወያነ መልሲ ሂብሉ። ቀዳማይ ሚንስተር እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ንዝኾነ ብሄር ታርጌት ንምግባር ከምዘይኮነ ትግራዋይ መራሒ ተኔሩ ምክትሉ ካብ ካልኦት ብሄራት ከምዃኖም ድሕሪ ምሕባር፣ እዚ ኣበሃህላ ናይ ገበነኛታት ባህሪ ከምዃኑ ገሊጹ። ገበነኛታት ገበን ፈጺሞም […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 12 ሕዳር 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ቡዙሕ ዓበይቲ ፍጻመታት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እንዳወሰኹ ዝኸዱ ሞዕባለታት ይረኣዩ ኣለዉ። ብምእሳር ናይ 37 ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ጸጥታ ምስ ናይ ሓጻውን ኮርፖረሽን ዝተኣሳሰረ ዝጀመረ፣ ሲዒቡ  ናብ 63 ከምዝደየበን ምስ ዘስደምም ዝርዝራትን ናይ መራሕቲ ወያነ ምዝማት ሃገር ብናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣኽባሪ ሕጊ ተዋሂቡ። ቢልዮናት ብለቓሕ ዝመጸ […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 25 ጥቅምቲ 2018     ኣብዚ መሪሕነት ህወሓት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዓቢኡ ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዓስል ጀሚሩ ዘሎ ሰላም ንምዝራግ ንጡፍ ተጻብኦ ኣብ ዘካይደሉ እዋን፣ ማይክ ኮፍማን ዝተባህለ ኣባል ኮንግረስ ናይ ሕቡራት ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ስለያ ናይ ህውሓት ጌታቸው ኣሰፋ ኣህጉራዊ እገዳ ክግበር ጻዊዒት ኣቕሪቡ። ኣብቲ ናብ […]Continue Reading