Home Posts tagged TPLF
News Tigrinya
ንሓሶት  ረድዮ ኣሰናን ካልኦት  ማዕከናት ድዘርግሕዎ ዘቃልዕ ብቪድዮን ጽሑፍን ዝተሰነየ ሓበሬታ ናብ ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል በጺሑሎ። እቲ ብረድዮ ኣሰና ዝቐረበ ጽንጽዋይ ኣማንኤል እያሱ ዓቢ ጅግንነት ከምዘርኣየን ንያቆብ ኣማሪኹ ሒዙ ንፒሊስ ከምዘረከቦ እዩ ገሊጹ። ያቆብ ብመሰረት በቲ  ኣብ ናይ ዓባይ ብርጣንያ ፖለቲካ ብሉሙድ ዝጥቀምሉ ምጭንጓዕ እንቃቖሖ’ዩ ኣብ ልዕሊ ኣማንኤል እያሱ ኣካይዱ። ግን  ከምቲ ኣማንኤል ኣሰና […]Continue Reading
News Tigrinya
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘተና እምበኣር እዚ ካባ ናይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ለቢሱ መጽዩ ዘሎ ስትራተጂ ዕላምኡ ንሃገራዊን ልዕላውነት ረበሓ ናይ ኤርትራ ምሕላው ድዩ? ንምንታይ ሕጂ መጽዩ? መንዩኸ ካብዚ ስትራተጂ ዝረብሕ? ክዕወት ከ ይኽእል ዶ? ዝብሉን ካልኦት ሕተቶታት ከነልዕል ኢና። Share on: WhatsAppContinue Reading