Home Posts tagged TPLF
News Tigrinya
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘተና እምበኣር እዚ ካባ ናይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ለቢሱ መጽዩ ዘሎ ስትራተጂ ዕላምኡ ንሃገራዊን ልዕላውነት ረበሓ ናይ ኤርትራ ምሕላው ድዩ? ንምንታይ ሕጂ መጽዩ? መንዩኸ ካብዚ ስትራተጂ ዝረብሕ? ክዕወት ከ ይኽእል ዶ? ዝብሉን ካልኦት ሕተቶታት ከነልዕል ኢና። Share on: WhatsAppContinue Reading
News Tigrinya
ኣብ ናይ ሎሚ ዘተ ናይ መራሕቲ ወያነ ሒዞም ዘለዉ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ምልዕዓል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ምፍጣር፣ ሽርሕታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ፣ ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል ብመንጸር ድሕሪ ባይታ ታሪኽ፣ ዕላማታት ወያነን ስትራተጂካዊ ጌጋታቶምን፣ ህልው ዝምቡል ስነኣእምራዊ ኩነታትን ምንቅስቃሳቶም ኣብ ሶሻል ሚድያን። ከምእዉን ብዓይኒ ረበሓ ህዝቢ ትግራይን ትግራይን እንታይ እዩ እቲ ክውንነታዊን ቅኑዕን መንገዲ ክኸውን ዝነበሮ? Share […]Continue Reading
News Tigrinya
                ካብቲ ዝዓበየ ጌጋ ኣፈጻጽማ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኣብ ጉዳይ ወያነ ክወሰዶ ዝግባእ ትምህርቲ ኣገዳስነት ታሪኽ ንዕለታት ፍጻመታት ምጽብጻብ ዘይኮነ እቲ ዝዓበየ ጥቕሙ ዝህቦ ትምህርቲ እዩ። ዋላዃ ፍጻመታት ናይ ታሪኽ ነናቶም ባህርን ፍሉይነት ኣብ ዝተፈጽርምሉ ግዜ፣ ቦታ፣ ደረጃ ምዕባለን ባህልን ናይ ኣብ ዝተፈጸመሉ ሃገርን ሕብረተሰብን፣ ኣብ ምዝማድ ሓያል […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል         ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብ ዘካራኸረ መርየት ዶብ ምስ ኤርትራ ብመሰረት ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትስሕብ ከም ዘላ ብወግዒ ኣፍሊጣ። እዚ ስጉምቲ ሕጂ ብውግዒ ይትግበር ይሃሉ እምበር ኣብ ናይ ወግዓዊ ምኽፋት ናይ ዶብ ዛላምበሳ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢ ሰራዊት ናብ ቦቱኡ ከምዝመልሶ ኣፍሊጡ ኔሩ። እዚ ስጉምቲ ዘብርሆ […]Continue Reading