News Tigrinya

ዘስደምም ምዝማት ሃገርን ምእሳርን ምህዳምን ናይ መራሕቲ ወያነ

ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 12 ሕዳር 2018

ኣብ ኢትዮጵያ ቡዙሕ ዓበይቲ ፍጻመታት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እንዳወሰኹ ዝኸዱ ሞዕባለታት ይረኣዩ ኣለዉ። ብምእሳር ናይ 37 ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ጸጥታ ምስ ናይ ሓጻውን ኮርፖረሽን ዝተኣሳሰረ ዝጀመረ፣ ሲዒቡ  ናብ 63 ከምዝደየበን ምስ ዘስደምም ዝርዝራትን ናይ መራሕቲ ወያነ ምዝማት ሃገር ብናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣኽባሪ ሕጊ ተዋሂቡ።

ቢልዮናት ብለቓሕ ዝመጸ ሃብቲ ሃገር ኣብ ኣገልግሎተን ዝወደኣ ዓበይቲ መራኽብን ኣይሮፕላናትን ንጁባታቶም መህጠሪ ብዝጥዕም ኣገባብ ኮንትራክት እንዳሃቡ ንሕስያ ዘይብሉ ምዝማት ከምዘካየዱ ዝሕብር ዝርዝራት ተዋሂቡ። እተን ክልተ መራኽብ 28 ዓመታት ዘገልገላ ክኾና ከለዋ፤ እተን 5 ኣይሮፕላናት ድማ ስጋብ ሓምሳ ዓመት ዘገልገላ እየን።

እተን ኣርባዕተ ኣይሮፕላናት ካብ ኣጎልጉለት ወጻኢ ኮይነን ኮፍ ኢለን፣ እታ ሓሙሸይቲ ግን ኣበይ ከምዘላ ዝፍለጥ ከምዘየለ ተሓቢሩ። እተን መራኽብ’ውን መዐረይአን ተባሂሉ ልዕሊ ፍርቒ ብልዮን ብር ወጻኢ ተጌርለን። ብዘይ ኣገባብ ንግዲ ኣካይደን ዘእተወኦ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ድማ  ናብቲ ኮርፐረሺን ከይኣተወ ተሪፉ።

እዚ ተጠቒሱ ዘሎ ዝምታ ናይ ሓንቲ ኮርፐረሺን ጥራይ እዩ። ናይ 27 ዓመታት ዝምታ ኣብ ዝተፈላለይ ዓውድታት ደኣ ክንደይ ይኸውን?  እዞም ዝእሰሩ ዘለው ብሰብኣዊ መሰላት ምግሃስን ብልሽውናን እዮም ዝኽሰሱ ዘለዉ።

ብተወሳኺ ናይ ኢትዩጵያ ቤት ፍርዲ ናይ ምእሳር ወረቐት ንኣባይ ጸሃይን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ከምዘውጸ ናይ ኢሳት ጸብጻባት ሓቢሮም። ድሮ ሜጀር ጀነራል ክንፈን ተኽለብርሃን ወልደኣረጋይ ናብ ሱዳን ክሃድሙ ተታሒዞም ይውረ ኣሎ።

መራሕቲ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ረሲዖም ብስም ህዝቢ ትግራይ ስታርተጂካዊ ጌጋታትን ገበናትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፈጺሞም ንነብሶም እዚ ዘይብሃል ሃብቲ ኣኻዕቢቶም፤ ሕጂ ድማ ብድሕሪ ህዝቢ ትግራይ ክሕብኡ ወይ ካልኣይ ግዜ ግዳይ ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ። ህዝቢ ትግራይ መንነቱን ረብሕኡን ክሕሉ መሰሉ እዩ፣ ግን በዞም ናብ ገደል ዝመርሕዎ ዘለዉ መራሕቱ ዳግማይ ግዳይ ክኸውን ኣይግባእን።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares